AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
queens_150_150
Sex po telefonu
Dita

Chceš zaučit zajíčku a ukázat jak chutná pravý sex? Tak to jsi tady správně, jen já ti poradím jak na věc a pokud budeš se mnou spokojený, můžeme to vyzkoušet společně.

Reklama
spolecnik_150_150

Smlouva o bezplatném pohlavním styku :-) - Erotický humor a vtípky

Smlouva o bezplatném pohlavním styku :-)zpět

tisk TISK     email POSLAT
Smlouva o bezplatném pohlavním styku :-)
Smlouva o bezplatném pohlavním styku :-)
01.01. 1970
Smlouva o bezúplatném pohlavním styku
Smluvní strany:

Jméno, příjmení, titul:……………………...………………
Trvalé bydliště:………………………….…………………
Zaměstnání:……………………………….……………….
Rodné číslo: ………………………………………………
IQ: ………………………………………….……………..
(Dále jen souložící A )

a

Jméno, příjmení, titul:……………………...………………
Trvalé bydliště:………………………….…………………
Zaměstnání:……………………………….……………….
Rodné číslo : ………………………………………………
IQ: ………………………………………….……………..
(Dále jen souložící B )
prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a níže uvedeného dne uzavírají tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provedení dobrovolného pohlavního styku, případně jiná sexuální aktivita vykonaná mezi souložícím A a souložícím B za účelem oboustranného sexuálního uspokojení. Pohlavní styk provedou souložící A a B bez nároku na jinou odměnu.

II. Termín plnění
Souložící A a souložící B se zavazují provést pohlavní styk v termínu od …………………hod. ……. do ……………………hod …….. . Je-li termín plnění dlouhodobý (déle než 2 minuty), může být proveden libovolný počet pohlavních styků.

III. Záruka plnění
Nedojde li během plnění předmětu smlouvy k uspokojení některé smluvní strany, má neuspokojená strana právo na opakované náhradní plnění předmětu smlouvy bez zbytečných odkladů a keců.

IV. Výpověď
a) Rozhodne-li se některá smluvní strana smlouvu vypovědět před zahájením pohlavního styku, má právo tak učinit písemně nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením termínu plnění. Výpovědní lhůta začíná plynout dnem doručení notářsky ověřené výpovědi druhé smluvní straně.
b) Rozhodne-li se některá smluvní strana smlouvu vypovědět po zahájení pohlavního styku, má právo tak učinit pouze vytažením a útěkem.

V.Oplodnění
Dojde-li během plnění předmětu smlouvy k oplodnění některé smluvní strany, pak oba souložící shodně prohlašují, že se neznají, nikdy a nikde se nepotkali ani neviděli a nikdy nevznesou žádné požadavky na druhého souložícího. Výše uvedené neplatí, pokud se v písemném dodatku ke smlouvě dohodnou jinak.

VI. Ostatní ujednání
Prodloužení termínu plnění smlouvy je možno provézt předem písemně, případně i během plnění, a to ústně slovy »ještě, ještě«. Souložící A i souložící B shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli a že byla uzavřena ve střízlivém stavu na základě jejich svobodné vůle. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

V…………………………. dne:

Souložící A:…………………………….. Souložící B:………………………
diskuze
Reklama
hanka-servis-night-club_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1147 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid