AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
satine150x150
Sex po telefonu
Blanka

Orál, anál i klasika. Jak si to budeš přát? Máš to rád zezadu? Já to miluji. Není nic lepšího, když si mě hezky zezadu přidržíš a budeš do mě přirážet ze všech sil. Vlna orgasmů nás nemine.

Reklama
hostes_150_150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 10, ročník 2016
nej magazín

Co jste ještì nevidìli…

Sleèna Linda je stále štíhlá dívka, i když ve dvaceti váží již 50 kilo, ale zájem o sex se v ní probouzí stále více a více. Až tak, že nás pøivítala ve svém bytì na Severní terase v Ústí nad Labem úplnì nahá a pøedvedla nejen své pùvaby, ale i zajímavou pomùcku, kterou jí z Hamburku pøivezl její pøítel.

Sexuální gurmáni

Kam až nás mohou zavést naše sexuální pøedstavy a touhy nám ukázali mladí Kamila s Arnoštem z Prahy. Schází se spolu za úèelem sexu již rok, mladá paní se mezitím »úspìšnì« staèila rozvést, ale protože jejich erotické touhy jsou silnìjší, obèas si je zpestøují zajímavými praktikami.

Stud jen zdravì

Pøedèasné deflorace a pøedèasný pohlavní život s sebou nesou podle nejnovìjších výzkumù øadu rizik — od poruch psychických až po nebezpeèí rakoviny vnitøních ženských orgánù. Mnoho dopisù doruèených do intimní poradny našeho listu pro nejširší sexuální výchovu a osvìtu je psáno v tomto tónu: Bojím se prvního styku!

Milujeme se orálnì!

Náhradní erotické techniky neboli milostné hry, což zní mnohem lé- pe a lidštìji, praktikuje spousta párù z nejrùznìjších pøíèin, a to k oboustranné spokojenosti. Svou roli mohou hrát zdravotní i sociální dùvody, ba i náboženské. Pojmy anální sex èi petting snad nemusíme vysvìtlovat, nepøirozené není ani používání rùzné náhradní techniky, jako jsou vibrátory a masážní strojky.

Velmi jemné a pomalé dráždìní

Vìdci prokázali, že muži (stejnì jako ženy) jsou schopni zažít extrémnì intenzivní vyvrcholení, které není omezeno jen na »lokální« uspokojení z ejakulace, ale participuje na nìm celé tìlo. Stejnì tak lze tréninkem dosáhnout mnohonásobného orgasmu. V podstatì se sexuologové shodují na tom, že èím déle vydržíte oddalovat ejakulaci, tím silnìjší váš orgasmus bude. Klíèem k zesílení vyvrcholení je tedy prodloužení výdrže pøi sexu.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
satine468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1140 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid