AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
livechat150x150
Sex po telefonu
Adéla

Naslouchej mému vzdychání a uslyšíš jak se krásně udělám. Celé ti to popíšu a uvidíš, že se budeš chtít ke mně přidat.

Reklama
satine150x150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 13, ročník 2015
nej magazín

Celebrity v NEJ Magazínu

V poøadí tøináctý letošní NEJ Magazín nabízí opìt spoustu zajímavého ètení. Z titulní strany na vás vykukuje pøíjemnì vyvinutá kráska, a zároveò se dozvíte, že Paula Wild, známá pornohvìzda se vrací. A kromì ní najdete na titulce i Vìru Bílou, což je jistì velké pøekvapení…

Šantán i kabaret, to domov mùj

S paní Darinou, která dnes žije v Brnì, se nìkteøí z našich ètenáøù urèitì setkali v nìkterém erotickém podniku v Praze, Brnì nebo Ostravì (v Nizozemí nebo Berlinì, možná), kde mladá žena vystupovala dlouhá léta jako striptérka. Pøi setkání s námi se svou, kdysi lukrativní profesí èerstvá ètyøicítka netajila…

Chtíè na prvním místì

Po rozvodu se paní Linda z Teplic, která v pìtatøiceti sex stále více miluje, rozhlížela po novém partnerovi do postýlky. Její lov skonèil chycením mladíka Patrika, který ji sbalil na diskotéce v nedalekém Ústí. Tøebaže se Linda stydí za svá malá a povislá prsa, Patrik si oblíbil i jiné èásti tìla mladé ženy a ta zaèala po rozvodu s manželem opìt prožívat radost ze sexu.

Nafukovaèka – pomùcka velká jako hrom

Je to jedna z nejpopulárnìjších erotických pomùcek. Je snem mnoha puberákù, námìtem vtipù i humorných historek. Málokdo ale pøesnì ví, jak opravdu vypadá a co tato hraèka obnáší za slasti a povinnosti.

I sex se mùže stát pro ženy zlou pøedstavou

Vìtšina našich ètenáøek má asi sex ráda a považuje ho za jednu z nejkrásnìjších souèástí života, až už tuto èinnost provozuje s manželem, milencem nebo pøíležitostným partnerem. Existuje však spousta žen, které žijí v manželství, jsou mladé nebo maximálnì ve støedním vìku, ale sex je pro nì nepøíjemnou nebo zcela nezajímavou aktivitou.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
neon-club-_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1140 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid