AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
followme150x150
Sex po telefonu
Ester

Máš rád extrém? Chceš si ho v pohodlí užít z domu? Stačí jen zvednout sluchátko a zavolat na mé číslo. Čeká tě ten nejperverznější sex, o kterém se ti ještě nikdy nesnilo.

Reklama
spolecnik_150_150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 13, ročník 2016
nej magazín

Vzájemné souznìní lze naèasovat

Jste hrdou a šastnou majitelkou vagíny? Nebo si tohle skvìlé zaøízení jenom obèas pùjèujete k užívání od své pøítelkynì nebo manželky? A tak èi onak, jistì stojí za trochu námahy seznámit se trochu blíže s ženskými pohlavními orgány. Nebo i v sexuálním životì platí, že žádný uèený nespadl z nebe.

Orgasmus! Skloòujte ho ve všech pádech

Masturbace je dùležitá - pøiznejme to - pro všechny ženy. Jak vysvìtlit nìkomu jinému, co vám èiní potìšení, pokud si tento postup a stav neovìøíte sama na sobì. Jak vysvìtlit nìkomu hru na housle, aniž byste je kdykoli drželi v ruce?

Keòa – zemì sexu zaslíbená

Zase jeden z našich spolupracovníkù vycestoval za hranice snù a máme tady hezkou reportáž se sleènou jménem Impala. Takhle se ve východní Africe jmenuje jeden druh antilop, ale tohle spojení se sleènou sedí. Štíhlá a vysoká Afrièanka studovala v Evropì a v rodné zemi si našla dobrou práci. Ale ráda pøedvádí své erotikou nabité tìlo…

Tìhotná – k sexu ochotná!

Vìtšina žen nám jistì potvrdí, že v urèitém stádiu tìhotenství jim sex chutnal více než kdy jindy v životì. Stejnì jako Evì ze severní Moravy, která s novomanželem Edou èekají dítì. Oba jsou hodnì mladí a sami se diví, co s jejich sexualitou udìlalo Evino tìhotenství.

Kvalitu života zlepší zdravý život. Lépe se i souloží

Dnešní medicína dramaticky zmìnila léèbu infarktu. Nìkdy je až neuvìøitelnì efektní. Není výjimka, že pacient je pøivezen s rozsáhlým postižením srdce, døíve smrtelným, a o nìkolik dnù pozdìji odchází domù z nemocnice se zanedbatelnými následky.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
club-161_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1140 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid