AAA Exclusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
catering_150_150
Sex po telefonu
Verča

Jedno číslo mi nestačí, chci to pořád a neustále mám chuť na pořádný ocas v moji šťavnaté kundičce. Zajíčci jsou vítáni, ráda zaučím i ty nezkušené.

Reklama
er_fest_150_150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 14, ročník 2016
nej magazín

Dívky XXL jsou stále oblíbenìjší

Velký zájem mužù o dívky a ženy, které svými nadmíru kyprými tvary vyvolávají sexuální pokušení, asi není náhodný. Potvrdila nám to i sleèna Laura, která pøed objektivem odhalila všechna kouzla svého erotikou nabitého tìla. Cesta za ní na severní Moravu se urèitì vyplatila!

Orál až na prvním místì

Naše dvojice je ze západních Èech. Sleèna Lenka pracuje jako èíšnice v motorestu, kde se nedávno seznámila s øidièem Jakubem. A protože byl Jakub zrovna »singl« a po rozvodu strádal nedostatkem sexu, zaèali se scházet v Lenèinì bytì. A co jiného než divoký sex oba dva spojil. Ani vìkový rozdíl deseti let nevadil - naopak, Jakub Lenku zasvìtil do mnoha zákoutí sexu a milování a probudil v ní touhu po orálním sexu.

Dìtské zážitky ovlivòují dospìlost

Podle loòské studie britských vìdcù pod vedením Davida Bidermana má na sexuální život každého jedince velmi výrazný vliv právì to, jakým zpùsobem byl vychováván a jak klidné bylo jeho dìtství. I vy se nyní mùžete podívat, jak na tom jste…

Vpich na vaginì

Úplnì bezproblémové a èím dál oblíbenìjší je zdobení vnitøních a vnìjších stydkých pyskù vaginy. Ženy ztrácejí èím dál tím více zábrany. Nevìøili byste, k èemu se dají takové kroužky využít...

Intimní šperky jsou vysoce funkèní

Šperky na penisu ženu pøi pohlavním styku. Nìkteré varianty zlepšují erekci, »èinka« v jazyku dráždí pøi orálním sexu... Takže, jak nás ujistili všichni odborníci i laici, se kterými jsme mluvili — není to módní trend, je to prostì ROZHODNUTÍ, kterým se èlovìk hlásí k urèitému životnímu názoru a postoji.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
spolecnik_468_60.gif
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1139 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid