AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
spolecnik_150_150
Sex po telefonu
Dagmar

Rychlá akce!! Udělám tě okamžitě! Zavolej a vyzkoušej sám jak jsem šikovná.

Reklama
livechat150x150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 18, ročník 2015
nej magazín

Chtíè ovládá morálka a kultura

Z velkého množství dopisù, které nám pošta doruèuje do redakce, vyplývá, že naše mládež není tak zkažená a prohnilá, jak se dnes leckdy veøejnost vyjadøuje. Mladí lidé i pøes veškerý otevøenìjší pøístup k sexu, než který mìli jejich rodièe, jsou poøád plni ideálù a pøedstav o milostném vztahu milujícího se páru.

Fajn svádìní je oboustranné

Pokud nás nìkdo pøitahuje, pøirozenì se mu chceme jevit lepší. Tím chci øíci, že se chceme ukázat »lepší«, ale ne »jiní«. Právì v tom spoèívá rozdíl mezi aktivním, normálním svádìním a taktikou manipulace. Usilovná snaha ukázat se »jiný« za úèelem svedení a radikální zmìna postojù a chování, jakmile se ten druhý »lapí«, ukazuje nespornì na manipulaci.

Marta to má taky ráda

Horké letní dny se podepsaly i na našem sexuálním chování. Potvrdila nám to tøeba sleèna Marta, která nás pozvala na jednu ze sakrálních památek jižní Moravy. V klidu zahrady nám sleèna pøedvedla své mladé tìlo v plné kráse a nijak jí v tom nebránily ani teplotní rekordy.

Stopaøka, ta to umí

Na známé silnici z Olomouce pøes Šternberk do Opavy jsme potkali sleènu Gabrielu, která tady stopovala. Ovšem... Zastavil ji, jak správnì tušíte, její ostravský pøítel a kousek za serpentinami v lese se zaèaly dít vìci... Z váhavé stopaøky se stala lítá sexuální saò…

Trocha srandy do tìžkých èasù

Jede jeptiška autobusem a na ruce má sádru. Pøisedne si k ní knìz a ptá se: »Co se vám stalo, sestro?« »Uklouzla jsem ve vanì, otèe.« Za nimi sedí dva somráci a jeden se ptá druhého: »Ty vole, co je to vana?« »Nevím, copak jsem katolík?!«nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
neon-club-_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1140 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid