AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
catering_150_150
Sex po telefonu
Petra

Tak kam se mi vystříkáš? Máš to raději do pusinky nebo to celé naboucháš do mě? Udělej mi to podle libosti, nejsem proti.

Reklama
neon-club-_150x150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 20, ročník 2016
nej magazín

Tabu, které lze rozdiskutovat

Z titulní stránky devatenáctého letošního vydání NEI Magazínu na ètenáøe koukají zpìvaèka Marcela Holanová a nejnovìjší Muž roku Josef Kùrka, který vyhrál svùj titul koncem srpna v Náchodì a na konci listopadu bude Èeskou republiku reprezentovat na mezinárodní soutìži Mister International.

V pìti se to lépe táhne…

Urèitì kolem sebe najdete alespoò jeden pár, který nìkdy v minulosti vyzkoušel milování ve vìtší skupinì – swingers párty. Necháte-li se k podobnému dovádìní pøesvìdèit také, dopøedu si s partnerem ujasnìte, zda se budete milovat pouze spolu, nebo dojde i na výmìnì partnerù.

Vyšší vìk = ménì estrogenù

Nestyïte se diskutovat o svých obtížích s partnerem. Problémy èasto vyøeší nové pozice, techniky, používání poševních lubrikantù. Starším ženám se suchou pochvou mùže pomoci léèba estrogenem. Pøi pøetrvávání bolestí navštivte lékaøe. Všechny ženy starší 18 let (a mladší, pokud jsou sexuálnì aktivní) by mìly podstupovat pravidelná gynekologická vyšetøení v intervalu jednoho roku až dvou let.

Renáta, ta to takhle ráda

Mladá žena, sleèna, ale už dlouho ne panna, Renáta z východních Èech, nás pøekvapila svou odvahou se sexuálním experimentováním. Ne, že by dvacetiletá sekretáøka mìla problémy seznámit se s muži, ale pøi fotografování pro nás ani moc nechtìla, aby u toho byl nìkterý z jejích milencù. A tak na øadu pøišla pomùcka – zubní kartáèek.

Èokoládové hrátky

Nìkteré milenecké páry jsou v sexuálním vztahu èasto hodnì vynalézavé. Tøeba jako Robert se Zuzanou z Ostravy-Svinova. I když je mladý muž ženatý, sleèna s ním ráda souloží a oba se v sexu pìknì vyøádí. Pøi naší návštìvì, kdy Robert byl pøes víkend doma sám, nám pøedvedli, jak si vyhrají s èokoládou.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
catering_468_60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1141 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid