AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
queens_150_150
Sex po telefonu
Dagmar

Rychlá akce!! Udělám tě okamžitě! Zavolej a vyzkoušej sám jak jsem šikovná.

Reklama
neon-club-_150x150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 26, ročník 2015
nej magazín

Když muži doma pomohou, je na »to« více èasu!

Øada manželství funguje pøedevším kvùli dìtem, ale ženy v nìm postrádají jak citové, tak sexuální naplnìní. Kde je øešení — ukonèit svazek, najít sexuálního partnera mimo manželství, vzdát se erotického života? Nebo je ještì jiná možnost?

Erotický horoskop na Silvestra

Nový rok klepe na dveøe. Bylo by fajn dùstojnì oslavit konec roku 2015. Kdo má šanci v poslední den roku ještì zazáøit ve spoleènosti a koho hvìzdy ukazují jako mrzouta? Ještì je èas vše otoèit ve svùj prospìch, vážení ètenáøi! Pokud se vám pøedpovìï nelíbí, zmìòte ji svými èiny a pevnou vùlí.

Tøicítka na krku, tìlo v sexu rozpuku

Dilema vìtšiny mužù, štíhlou èi hubenou, velká nebo malá prsa, to vše za nás vyøešila paní Táòa z Jeseníkù. Již od mládí má ráda sex, který ochutnala sice až v osmnácti, ale okamžitì poznala, že erotické a sexuální rozkoše jsou tím pravým koøením života. Táòa, která zanedlouho oslaví tøicítku, navíc vlastní tak krásné tìlo, že její pozvání bylo perlièkou na závìr letošního roku…

Ledové škádlení okoøenilo konec roku

Není nic výjimeèného, když se spolu v hezkém vztahu sejdou rozvedená žena s mladým milencem. V Modøanech se takto Praze schází paní Michaela s Rudolfem a ten mladé ženì (36) pomáhá s ukojením jejího sexuálního chtíèe…

Trocha srandy do tìžkých èasù

Leží dva dùchodci vedle sebe a babka se ptá: Na co jsi myslel, když jsme takhle leželi vedle sebe, když jsme byli mladí? Že ti vyšoustám mozek z hlavy a vysaju ti kozy do sucha. A na co myslíš teï? Že jsem odvedl dobrou práci.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
queens_468_60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1141 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid