Erotický veletrh 2020
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
followme150x150
Sex po telefonu
Petra

Tak kam se mi vystříkáš? Máš to raději do pusinky nebo to celé naboucháš do mě? Udělej mi to podle libosti, nejsem proti.

Reklama
satine150x150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 26, ročník 2015
nej magazín

Když muži doma pomohou, je na »to« více èasu!

Øada manželství funguje pøedevším kvùli dìtem, ale ženy v nìm postrádají jak citové, tak sexuální naplnìní. Kde je øešení — ukonèit svazek, najít sexuálního partnera mimo manželství, vzdát se erotického života? Nebo je ještì jiná možnost?

Erotický horoskop na Silvestra

Nový rok klepe na dveøe. Bylo by fajn dùstojnì oslavit konec roku 2015. Kdo má šanci v poslední den roku ještì zazáøit ve spoleènosti a koho hvìzdy ukazují jako mrzouta? Ještì je èas vše otoèit ve svùj prospìch, vážení ètenáøi! Pokud se vám pøedpovìï nelíbí, zmìòte ji svými èiny a pevnou vùlí.

Tøicítka na krku, tìlo v sexu rozpuku

Dilema vìtšiny mužù, štíhlou èi hubenou, velká nebo malá prsa, to vše za nás vyøešila paní Táòa z Jeseníkù. Již od mládí má ráda sex, který ochutnala sice až v osmnácti, ale okamžitì poznala, že erotické a sexuální rozkoše jsou tím pravým koøením života. Táòa, která zanedlouho oslaví tøicítku, navíc vlastní tak krásné tìlo, že její pozvání bylo perlièkou na závìr letošního roku…

Ledové škádlení okoøenilo konec roku

Není nic výjimeèného, když se spolu v hezkém vztahu sejdou rozvedená žena s mladým milencem. V Modøanech se takto Praze schází paní Michaela s Rudolfem a ten mladé ženì (36) pomáhá s ukojením jejího sexuálního chtíèe…

Trocha srandy do tìžkých èasù

Leží dva dùchodci vedle sebe a babka se ptá: Na co jsi myslel, když jsme takhle leželi vedle sebe, když jsme byli mladí? Že ti vyšoustám mozek z hlavy a vysaju ti kozy do sucha. A na co myslíš teï? Že jsem odvedl dobrou práci.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
satine468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1140 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid