AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
catering_150_150
Sex po telefonu
Blanka

Orál, anál i klasika. Jak si to budeš přát? Máš to rád zezadu? Já to miluji. Není nic lepšího, když si mě hezky zezadu přidržíš a budeš do mě přirážet ze všech sil. Vlna orgasmů nás nemine.

Reklama
neon-club-_150x150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 4, ročník 2016
nej magazín

Jak se na porno dívat ve dvou

Užívání si porna v heterosexuálním páru mùže narazit na bariéru nesouladu proto, že muži a ženy ho vnímají rùznì. Pornografie je opravdu daleko více záležitostí mužù než žen. Dáno je to pøedevším rozdílným utváøením našich mozkù – a tedy rozdílnou sexuální podmínìností. Mužská sexualita je daleko více biologická než ta ženská.

Komunikovat a respektovat…

Sexualita je na rozdíl od jiných partnerských sfér do jisté míry mimo naši volní kontrolu. Takže jestliže se nám nìco vyloženì nelíbí, pøi nejlepší vùli se kvùli partnerovi pøemoci si sexuální vzrušení naøídit nemùžeme.

Vana, pìna, pomùcka, to je pìkná libùstka

Je hodnì pravdy na tom, že mladé ženy kolem tøicítky jsou na vrcholu svých erotických tužeb a sex s nimi pøináší nejen slast, ale leckdy i pøekvapení. Tím nás tak trochu zaskoèila mladá paní Jarmila ze snìhem zapadlých Jeseníkù - v bytì, kam nás tøicetiletá èernovláska zavedla, již takøka v rouše Evinì, do malé koupelny...

Mìøíme, souložíme a šijeme

Návštìva krejèího, který má pro mladou sleènu ušít krásné šaty na její promoci se leckdy mùže zmìnit ze starosti k velké radosti. To nám dokázala sleèna Iveta, která na radu své kamarádky navštívila vyhlášený salón v centru Prahy. Mladý krejèí vyzval Ivetu a si odloží odìv – a pak se to celé tak nìjak zvrtlo…

Onanie se nedoporuèuje jen zcela výjimeènì

Vážení ètenáøi, v tomto pojednání nemíním øešit otázku tak banální, jestli onanovat, nebo tuto potìchu zavrhnout. Od poloviny minulého století, kdy z uèebnic škol všech stupòù zmizely bludy, že po masturbaci se blbne, nebo èlovìku vysychá mozek, se ví, že je to èinnost bohulibá, èlovìku všestrannì prospìšná…nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
club-161_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1139 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid