AAA Exclusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
queens_150_150
Sex po telefonu
Petra

Tak kam se mi vystříkáš? Máš to raději do pusinky nebo to celé naboucháš do mě? Udělej mi to podle libosti, nejsem proti.

Reklama
satine150x150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 5, ročník 2015
nej magazín

Menstruace neznamená konec života

Krásné letní poèasí, èas dovolených, nebo dokonce vysnìný exotický pobyt u moøe... A žena ví, že právì v tìchto dnech bude menstruovat. Otrava, co? Naštìstí už dávno neplatí, že v dobì, kdy »to« máte, musíte jen smutnì sedìt na bøehu a pozorovat dìní ve vodì. Nemusíte bìžet dokonce ani za gynekologem, aby vám píchl injekci, jež vás menstruace doèasnì zbaví.

Sex pøi menstruaci? Nádherný!

»Jak bych se mohla milovat, když krvácím? Vždy je to snad proti pøírodì,« možná vám bìží hlavou. Zkuste to vzít ale i z té druhé stránky. Otázka zní: O co pøijdu, když nezkusím sex bìhem svých dnù? Tak bájeèné orgasmy jindy nezažijete!

Hledání ženského vrcholu

O sexu koluje mnoho zaruèených pravd. Jednou z nich je i ta, že ženy prožívají sexuální vrchol kolem tøicítky. Kde se vlastnì tohle tvrzení vzalo, není zas tak tìžké dohledat. Mùže za to nejspíš slavný americký sexuolog Alfred Kinsey, který na pøelomu 40. a 50. let 20. století zkoumal 8000 žen a své závìry sepsal do neménì slavné knihy Sexuální chování žen.

Cvièitelka krásy, tìla a sexu

Poèátkem roku jsme navštívili jednu malou tìlocviènu na okraji Prahy, kde cvièitelky s ženami, mladšími a staršími, ale i s muži cvièí nejen Jógu, ale pøedvádí i další cviky, kterými dospìjí nejen k lepší postavì, ale i k pohodì duše a mysli. A co je zajímavì, mají i kladný vliv na sexualitu.

Mám poøádného høebce, ten to poøád chce

Tìmito slovy paní Jany z Ostravska zaèínalo pozvání do jejího bytu nedaleko Starého Jièína, kousek od dálnice D 47. I ve ètyøiceti letech a po rozvodu je Jana stale pøi chuti, sex miluje a teï do té své sexuálni touhy ulovila høebeèka z daleké ciziny.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
aaa-club-escort-_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1139 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid