AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
hostes_150_150
Sex po telefonu
Iva

Uděláš se mi na kozičky nebo raději do pusinky? Jak to máš rád? Chci, abys to na mě napumpoval co to dá! Čekám na tvoji dávku horkého semene.

Reklama
queens_150_150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 9, ročník 2016
nej magazín

Hranice musí respektovat oba

Jak je známo, každý pøedstavy o dokonalém sexu se èlovìk od èlovìka liší. Zatímco nìkdo dává pøednost romantickému milování pøi svíèkách, jiný »rychlovkám« na záchodcích v klubech a restauracích, nìkdo prožívá nejvìtší orgasmus tøeba zrovna s pouty na rukou a roubíkem v puse. Pokud patøíte k poslední zmínìné skupinì sexuálních nadšencù, budete mít možná problém, narazit na partnera, který vaše touhy sdílí.

Základem úspìchu je vytrvalost

Milujete sex? A milujete trochu drsnìjší formu sexu? Pak jistì oceníte partnera, který má podobné touhy. Ale co když ne? Jak ale probudit v tichém milenci divocha? Návodù je celá øada. Tak hurá do toho!

Závislost na sexu je škodlívá

O sexuální závislosti se poprvé rozsáhle psalo v roce 1990 díky herci Michaelu Douglasovi, který tehdy nejen pøiznal svou závislost, ale také se podrobil odvykací léèbì na psychiatrické klinice. Pøed dvìma lety probìhly tiskem informace, že s podobným problémem se potýká herec David Duchovny, známý ze seriálu Akta X. Nejnovìji se k závislosti na sexu pøiznal nejbohatší golfista Tiger Woods.

Monika radìji kratší

Návštìva v odlehlém koutì severních Èech se nám trochu protáhla. A to zásluhou sleèny Moniky, která v Podkrušnohoøí pracuje ve firmì s rodièi. Maminka pochází z Vietnamu, ale Monèa mluví jen èesky a ve škole byla premiantkou tøídy a je také na Èechy hrdá. Po pubertì i na èeské kluky a muže. Ale pìknì po poøádku…

Nadržená úøadnice

Na pracovní setkání pozval paní Gabrielu majitel jednoho pražského podniku. Ovšem jeho asistent jí sdìlil, že se šéf opozdil nejménì o hodinku. Samozøejmì, že jí nabídl obèerstvení, které kupodivu po krátkém rozhovoru a oukávání pøerostlo na pohovce v èekárnì v laškování a poté v erotické hrátky.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
hanka-servis-night-club_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1140 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid